Etnes historie

Jordbrukskommunen Etne har en lang og spennende historie. Kommunen har mengder av fornminner og en rik lokal kulturhistorie. Her finner du helleristninger, gravhauger og rester etter bygdeborger. Gravhaugene og helleristningene viser at folk har drevet med jordbruk i dette området i flere tusen år. De eldste gravhaugene er fra den eldre bronsealder og de yngste er fra slutten av vikingtiden.

Om du vil oppleve spennende historie og vakker natur samtidig går det en gammel postvei mellom Etne og Skånevik. Den er i dag en tursti der du kan gå i de samme sporene over fjellet som postfører og postbønder gjorde for flere hundre år siden. Men du slipper å tenke på posten. Her er mer informasjon om turstien: https://ut.no/turforslag/114844/etneskanevik-postvegen

Spor helt tilbake til bronsealderen

Ingen steder i Hordaland har så mange spor helt tilbake til bronsealderen. Etne har mengder av helleristningsfelt. I Etne finnes det ristninger av mennesker, dyr, tre, økser og flere andre motiv. Dette blir kalt jordbruksristninger fordi helleristningene er preget av jordbruksnæring og det tyder på at Etne har vært et jordbruksområde i mange tusen år. Ristningene er knyttet til det å fremme vekst og avling.

I Etne har det også blitt funnet to store gravfelt. Det har vært store og ruvende jordhauger og noen er der fremdeles. På Støle, Sørheim og Austrheim er det ene feltet og den andre er på Grindheim og Rygg. Gravhauger og helleristningene hører sammen som de mest karakteristiske kulturminnene vi har fra førhistorisk tid. Begge deler kan du se flere av i Etne.

Høvdingsete i vikingtiden

Etne kommune har en spennende vikinghistorie og området var et viktig høvdingsete. De rike høvdingættene hadde sine baser ved tettstedet Etnesjøen. Erling Skakke var stormann, jarl og riksstyrer i Norge på 1100-tallet og han fikk sete på storgården Stødle. Det er grunn til å tro at det er Erling som sto bak byggingen av den eldste delen av Stødle kirke.

Erling var en av de som forsøkte å innføre et enekongedømme i Norge. I 1161 ble sønnen hans Magnus Erlingsson kronet til konge i Norge. Siden Kong Magnus ikke var myndig ble faren hans den som egentlig styrte landet. Birkebeinerne og Sverre Sigurdsson ville ta fra han makten og i 1184 falt Magnus i slaget ved Fimreite i Sognefjorden.

Bygdeborger

I Etne er det rester av fire bygdeborger som kan være opptil 2000 år gamle. Disse ligger blant annet på Borgåsen ved Etnesjøen og Heia på Steine. I romertid og folkevandringstid (Kr.f.-600) ble det bygget borger på fjelltopper og andre steder det var vanskelig å komme til. Der det var lett å komme til ble det bygget store steinmurer eller voller av jord og sand.

Bygdeborger er lite gransket og vi vet derfor ikke mye om hvordan de så ut da de var i bruk. Noen kan ha vært tilfluktsteder for folk som bodde i nærheten, men mye tyder på at de kan ha vært en del av et organisert forsvar for høvdingsete. I Hordaland kjenner vi til 19 borger og av disse kan du finne fire i Etne.

Fra postvei til tursti

Den gamle postveien mellom Etne og Skånevik er i dag en populær tursti. Veien ble bygget som en del av den gamle «Stavangerske Hovedvei» fra Bergen til Stavanger som ble åpnet i 1785. En gang i uka gikk det post på denne ruta hver vei. Det var en postfører og postbønder som fraktet posten over fjellet. Postruten ble nedlagt i 1866, da dampbåter tok over postrutene

Det gode samholdet

I 1965 ble Etne og størsteparten av Skånevik slått sammen til en kommune. I 1983 ble kommunevåpenet godkjent. Det ble tegnet av John Digernes etter et utkast av Magnus Hardeland. Våpenet hadde mottoet «samhold» og er et symbol på det gode samholdet mellom de to små kommunene som ble slått sammen til ett. Her kan du lese mer om Etne kommune: https://www.etne.kommune.no