Politisk organisering av Etne kommune

Det politiske bildet av Etne kommune handler om hva som skal legges mest i fokus når kommunestyret skal fordele sine arbeidsoppgaver, og hvordan de skal legge fram en plan som skal styre den offentlige virksomheten i kommunen. Dette vil være spørsmål som skal tas opp under et politisk møte. Spørsmålene kommer til å sette saker som helse, skole og fritid i fokus.

Hva vil det bli mest fokus på i Etne kommune? Vil de sette av mer penger til å forsterke sykehjemmene? Vil skolene få nye og forbedrede klasserom? Å fordele den årlige summen kan være en trøblete sak for politikerne i kommunen. De må tenke nøye gjennom hva ressursene kan dekke, og hvor mye hver enkelt sektor skal få tildelt.

Kommunestyret

Det øverste politiske organet i Etne kommune er kommunestyret. Kommunestyret er et folkevalgt organ som fatter vedtak på vegne av kommunen, med unntak av tilfeller hvor myndighetene har lagt til et annet organ ved lov eller delegasjon. Kommunestyret blir valgt hvert fjerde år og størrelsen må følge visse minstekrav etter kommuneloven, og skal inneholde minimum 11 medlemmer. I Etne kommune velges det nå 17 medlemmer.

Kommunestyret i Etne kommune er basert på formannskapsmodellen. Formannskapet har et lederansvar for kommunestyret og forbereder saker for kommunestyret, særlig budsjetter og kommuneplaner. Formannskapet i Etne kommune har syv medlemmer, inkludert ordfører og varaordfører, og velges ved forholdstall, slik at partienes relative representasjon blir så lik som mulig den i kommunestyret. Andre utvalg i kommunestyret er forvaltningsutvalget og driftsutvalget.

De forskjellige temaene

Når det gjelder den første sektoren i Etne kommune, som er driftsutvalg, vil de forskjellige temaene i politikken spille stor rolle. De forskjellige punktene som er under kommunestyrets samtaler er barnehage og skole, helse og sosial, pleie og omsorg, kultur og fritidstilbud, friluftsinteresser så vel som kommunale bygg, veier, vann og avløp. Dette er de forskjellige punktene som politikerne må snakke nøye om.

Det neste temaene handler om forvaltningsutvalget. Her skal temaer som er relevant for kommunen sin forvaltningslov spille en stor rolle. De forskjellige punktene i denne saken er landbruksforvaltning, bygningssaker, regulering, reguleringsplaner og oppmåling, samt friluftsforvaltning, naturforvaltning, miljøvern, oljevern og lokale veg-, parkerings- og trafikksikringsspørsmål. Miljøet spiller en stor rolle med tanke på klima, og hvordan Etne kommune skal klare å ha en framtidsplan om miljøet.

Fokus på miljø

Det tredje temaet i Etne kommune skal handle om hvordan planene til formannskapet skal nå fram. Dette er avdelingen som har ansvaret for blant annet miljøplanen i kommunen. Formannskapet legger fram forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig bestemmer kommunestyret selv området for formannskapet sin virksomhet, ifølge kommuneloven. Denne sier at formannskapet er næringsstyret i kommunen. Denne loven må bli forbeholdt.

De forskjellige punktene som skal bli tatt opp av formannskapet er økonomi, kommuneplan og sivil beredskap (Beredskapsloven), overordna miljøvern, hastesaker (jf. § 5 i reglementet / kommuneloven § 13), likestillingssaker, arbeidsgiverpolitikk, næringsutvikling, overordna samferdsel og bygnings- og eiendomsforvaltning, Formannskapet skal ta opp spesielle saker og saker som ikke tilhører, eller faller inn under, andre styrer sitt arbeidsområde. Interkommunalt samarbeid og organisasjonsutvikling er også punkter som skal bli tatt opp.

Vil de nå målet?

Etne kommune har 17 medlemmer i kommunestyret, og disse er fra for det meste blå partier som skal styre kommunen sitt budsjett for kommende år. Med partier som er mer og mer for privatisering, og vil at utenlandske markeder skal involvere seg mer i norsk næringsliv, kan dette spille stor rolle for Etne kommune sin politikk. Det er med andre ord et sjansespill.

Er norsk næringsliv i trøbbel?

Som sagt har de 17 medlemmene i Etne kommunestyre bakgrunn fra partier på høyresiden. Dette er partier som skal regulere budsjettet for kommunen, og finne løsninger på kommunens industri og næringsliv. Når de er for privatisering, og vil tillate utenlandske markeder sette sine spor på det norske markedet, kan dette føre til flere arbeidsplasser, men også være med på å svekke norske produkter.